Gdzie zlokalizować studnię głębinową?

0
5

Gdzie zlokalizować studnię głębinową?

Poza czynnikami geologicznymi i hydrogeologicznymi przy planowaniu umiejscowienia studni należy wziąć pod uwagę również odpowiednie przepisy prawne, które określają dokładnie w jakim miejscu na działce może się znajdować otwór studzienny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (brzmienie obowiązujące od 01.01.2014 r.), budując studnię należy zachować odpowiednie odległości od istniejących już obiektów:

odległość studni od granicy działki – minimum 5 m (chyba, że sąsiad wyrazi zgodę na zmniejszenie odległości lub budowę wspólnej studni w granicy),
odległość studni od osi rowu przydrożnego – minimum 7,5 m,
odległość studni od znajdujących się w okolicy obiektów zanieczyszczających – od 15 do 70 m, w zależności od rodzaju zanieczyszczenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi określa między innymi, że odległość otworu wiertniczego od linii energetycznych powinna wynosić 1,5 wysokości wieży wiertniczej, lecz nie mniej niż 30 m.